Согласно насоките на Владата на Република Македонија, за макисимална транспарентност и отчетност во работата на сите владини институции, а коишто произлегуваат од Одлуката од 34-та седница на Владата со која, меѓу другото, институциите се задолжуваат јавно, преку официјалните веб страници, да публикуваат 21 документ, односно области на работа за кои се надлежни, со сите податоци важни за јавноста (контакти, нормативи, услуги, и друго).

Во продолжение е прилогот на ажурирани докуметни достапни на веб страната на Центарот за управување со кризи:

  ДОКУМЕНТИ ЛИНК
1 Стратешки план на Центарот за управување со кризи

Годишен план за работа на ЦУК за 2023 година

Годишен план за работа на ЦУК за 2022 година

Стратешки план на ЦУК за 2020-2022 година

Нацрт стратешки план на ЦУК за 2021-2023 година

Извештај за спроведување на годишен план на ЦУК за 2020 година

Годишен план за работа на ЦУК за 2021 година

Стратешки план на ЦУК 2019-2021 година

Стратешки план на ЦУК 2018-2020 година

Годишен план за работата на ЦУК за 2019 година

Извештај за спроведување на Годишниот план за работа на ЦУК во 2018 година
2 Буџет

Буџет 2022

БУЏЕТ

Буџет 2019

Буџет2020

Буџет 2021

Буџет-ребаланс 2021

3 Усвоени извештаи за реализација на Буџетот

Завршна сметка за 2021 за сметка 637 18

Завршна сметка за 2021 за сметка 631 16

Завршна сметка за 2021 за сметка DB2021 116

Завршна сметка за 2021 за сметка HELP 785 42

Завршна сметка за 2021 за сметка CROSS 785 57

Завршна сметка за 2021 за сметка NICS 785 38

Завршна сметка за 2021 за сметка CRISIS 785 61

Завршна сметка за 2020 за сметка 785 61

Завршна сметка за 2020 за сметка 785 57

Завршна сметка за 2020 за сметка 785 42

Завршна сметка за 2020 за сметка 785 38

Завршна сметка за 2020 за сметка 637 18

Завршна сметка за 2020 за сметка 631 16

Завршна сметка за 2019 за сметка 785 38

Завршна сметка за 2019 за сметка 785 57

Завршна сметка за 2019 за сметка 785 42

Завршна сметка за 2019 за сметка 637 18

Завршна сметка за 2019 година за сметка 631 16

Завршна сметка за 2018 година за сметка 785 42

Завршна сметка за 2018 година за сметка 637 18

Завршна сметка за 2018 година за сметка 785 38

Завршна сметка за 2017 година за сметка 631

Завршна сметка за 2017 година за сметка 637

Завршна сметка за 2017 година за сметка 785

Завршна сметка за 2016 година за сметка 631/16-1

Завршна сметка за 2016 година за сметка 631/16-2

Завршна сметка за 2016 година за сметка 637/18-1

Завршна сметка за 2016 година за сметка 637/18-2

Завршна сметка за 2016 година за сметка 637/18-3

Завршна сметка за 2016 година за сметка 637/18-4

Завршна сметка за 2016 година за сметка 637/18-5

Завршна сметка за 2016 година за сметка 785/38-1

Завршна сметка за 2016 година за сметка 785/38-2

Завршна сметка за 2016 година за сметка 785/38-3

Завршна сметка за 2016 година за сметка 785/38-4

Завршна сметка за 2016 година за сметка 785/38-5

4 Ревизорски извештаи

Конечен ревизорски извештај на успешноста за заштита на шумите во Република Македонија 2018 година

Конечен ревизорски извештај за успешноста на ЈВФК во ЦУК 2014 година

Конечен ревизорски извештај за подготовка на реките за заштита одефекти на водата 2016 година

Конечен ревизорски извештај на ДЗР за спроведување на дадените препораки 2016 година

5 План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања

Годишен план за јавни набавки во 2022 година

Годишен план за јавни набавки во 2021 година

Годишен план за јавни набавки во 2019 година

Годишен план за јавни набавки во 2018 година

План за јавни набавки, со сите измени и дополнувања

ИЗМЕНА НА ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ВО 2021 ГОД. НА ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

ПРОЦЕДУРА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА НА ПЛАНИРАЊЕ, СПРОВЕДУВАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА НА ЈАВНИТЕ НАБАВКИ ВО ЦУК

6 Правилник за внатрешна организација

Правилник за внатрешна организација на ЦУК

Правилник за дополнување на Правилникот за внатрешна организација на ЦУК - 1

Правилник за дополнување на Правилникот за внатрешна организација на ЦУК - 2

7 Органограм за внатрешна организација Органограм на ЦУК
8 Правилник за систематизација на работните места

Правилник за систематизација 2022 дел 1

Правилник за систематизација 2022 дел 2

 

 

Правилник за систематизација 2021 дел 1

Правилник за систематизација 2021 дел 2

Правилник за систематизација на работни места во ЦУК

 

9 Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон

Список на лица вработени во институцијата со позиција, службен е-маил и службен телефон

10 Консолидирани текстови од закони и подзаконски акти во надлежност на секое министерство

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ Сл. Весник на РМ, бр. 104 од 24.06.2015

ЗАКОН ЗА ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ Сл. Весник на РМ, бр. 41 од 27.02.2014

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

ЗАКОН ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

 

УРЕДБА ЗА ЗНАЦИТЕ ЗА ТРЕВОЖЕЊЕ

 

УРЕДБА ЗА ВИДОТ НА ПОДАТОЦИТЕ И ИНФОРМАЦИИТЕ И ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА НИВНО ДОСТАВУВАЊЕ ДО ЦЕНТАРОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

 

УРЕДБА ЗА ОРГАНИЗИРАЊЕТО, ПЛАНИРАЊЕТО И СПРОВЕДУВАЊЕТО НА ОБУКИТЕ И ВЕЖБИТЕ КОИ СЕ СПРОВЕДУВААТ ВО СИСТЕМОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО КРИЗИ

 

УПАТСТВО ЗА ФОРМАТА, СОДРЖИНАТА И УПОТРЕБАТА НА ОБРАСЦИТЕ ВО ПОСТАПКАТА ПРИ ВРШЕЊЕ ИНСПЕКЦИСКИ НАДЅОР

11 Обрасци што ги користат граѓаните при доставување на поднесоци до министерствата за остварување на нивните права, а особено обрасци на барања од граѓаните за издавање на реални акти, за оние министерства коишто ги издаваат Барање за пристап до информации од јавен карактер
12 Годишен план за проценка на ризици од корупција во Центарот за управување со кризи

 Годишен план за проценка на ризици од корупција во Центарот за управување со кризи за 2023 година

Годишен план за проценка на ризици од корупција во Центарот за управување со кризи за 2022 година

                            

13 Листа на информации од јавен карактер  Листа на информации од јавен карактер
14 Контакт од лице задолжено за информации од јавен карактер

М-р Надица В’чкова

Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

        Димче Мирчев Бр. 9 П. Фах 372

       1000  Скопје, Република Македонија

          +389 (0)2 3249 169

          +389 75 328 849

 

15 Правилник за заштитено внатрешно пријавување Правилник за заштитено внатрешно пријавување
16 Контакт од лице овластено за заштитено внатрешно пријавување

      Роберт Ристески - советник

       Tел: +389 (0)2 3249 126
       E-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

17 Име и презиме на офицерот за заштита на лични податоци, позиција во институцијата, службен е-маил и службен телефон

       Јован Дојчиноски  -  советник

       Tел: +389 (0)2 3249 179
       E-пошта:  Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

18 Контакт телефон и е-маил од ЦУК за генерални прашања

       Tел: +389 (0)2 3249 101 
       E-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

19 Листа на активни регистри што ги водат министерствата, во зависност на надлежноста   Регистар на ризици во ЦУК
20 Биографии од Директорот и Заменик директорот

Директор

Заменик директор

21 Најава на месечни настани или онлајн календар

Вести

Соопштенија

22 Административниот службеник Гавро Марковски, вработен во Центарот за управување со кризи, се овластува за лице кое ќе врши прием на пријави од укажувачи во согласност со заштита на укажувачите

                     Гавро Марковски

            Димче Мирчев Бр. 9 П. Фах 372

1000  Скопје, Република Македонија

             Tел: +389 (0)2 3249 100

     E-пошта: Оваа е-адреса е заштитена од спамботови. Треба да ви е овозможено JavaScript за да ја видите.

 

 

 

 

На 64-тата седница на Владата на Република Македонија беше усвоена Информацијата за објавување на службените трошења на именуваните директори и заменици на директори на јавните претпријатија, самостојните органи на државната управа, правните лица со јавни овластувања, акционерските друштва во државна сопственост и органите во состав на Министерствата, на официјалните веб страници,за службени трошоци направени за периодот од 01.12.2014 година до 31.05.2015 година, за периодот од 01.12.2017 година до 31.05.2018 година и за периодот од 1.06.2018 година до 30.11.2018 година.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И З В Е Ш Т А Ј за активностите на Системот за управување со кризи, во врска со Одлуката за постоење на кризна состојба заради зголемен обем на врнежи и поплави на дел од територијата на Република Македонија, донесена од Владата на Република Македонија, под број 42-6347/1 од 7.08.2016 година и преземените активности од надлежните институции во подрачјата опфатени со поплавите.

 

ИНФОРМАЦИЈА За активностите на Системот за управување со кризи во врска со прогласената кризна состојба на дел од територијата на Република Македонија за период 01.01.2016 – 31.12.2016 година  

----------------------------------

А Н А Л И З А на прогласената кризна состојба на дел од територијата на Република Македонија и тоа на подрачјата на јужната и северната граница на Република Македонија, заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија, со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од прогласувањето на 19.08.2015 до 31.12.2015

--------------------------------

А Н А Л И З А на прогласената кризна состојба на дел од територијата на Република Македонија и тоа на подрачјата на јужната и северната граница на Република Македонија, заради зголемен обем на влез и транзитирање на мигранти низ територијата на Република Македонија, со кои се загрозува безбедноста, здравјето и имотот на населението за период од прогласувањето на 19.08.2015 до 17.09.2015

----------------------------------

ПОЛИТИКА ЗА КВАЛИТЕТ(документ на Центарот за управување со кризи од 08.07.2015 година)

 -----------------------------------------

КОДЕКС ЗААДМИНИСТРАТИВНИ СЛУЖБЕНИЦИ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА